• _

FITXA DE CONFIDENCIALITAT

DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DE CONCURSANTS

El vídeo presentat sota el títol
al Concurs de vídeos "De major vull ser com…", convocat per la Fundació de la Comunitat
Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació
LAS NAVES) i FISABIO, ha sigut realitzat per:

AUTORS DE LA PROPOSTA

Centre educatiu:
N.I.F.:
Domicili en:
Telèfon:
Correu electrònic:
 
Sent Responsable del centre escolar que presenta el vídeo En/Na
amb DNI/NIE/Passaport
i correu electrònic
i en representació també de l'equip format pels següents integrants:
 
Protecció de dades de caràcter personal.
De conformitat amb la legislació de protecció de dades en vigor, tant a nivell europeu com estatal, les dades personals proporcionades per les persones/entitats participants en la III edició del Concurs de Vídeos: "De major vull ser com..." seran tractades amb la finalitat de gestionar de la participació en esta convocatòria.
Les entitats responsables del tractament són les convocants del concurs, Fundació LAS NAVES
i FISABIO, actuant ambdós com coresponsables del tractament. En este terme, queda fixat el domicili de la Fundació LAS NAVES en el carrer Joan Verdeguer, 16 de València (46024), i el de FISABIO en la carrer Misser Mascó, 3 de València (46010).
A més, cada una de les parts queda informada de que les dades de contacte professionals seran tractades per l'altra part amb la finalitat de gestionar la participació en el Concurs de Vídeos "De Major Vull Ser com", sent la base del tractament l'execució del mateix.
Les dades es conservaran durant el temps en què subsistisca la relació convencional i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades d'ella.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar el servici, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Així mateix, les Parts podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si és el cas, oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en:
Fundació LAS NAVES, carrer Joan Verdeguer, 16 de València (46024), o al Delegat de protecció de dades:
lasnaves@dpoexterno.com; i el de FISABIO en el carrer Misser Mascó, 3 de València (46010), o al Delegat de protecció de dades: dpdsectorpublico@gva.es.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, deurà mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (https://www.aepd.es/).
 
Acepto la Política de protección de datos * 
 
Després d'omplir i enviar la Fitxa de confidencialitat, s'obrirà una nova finestra que
et permetrà adjuntar en format pdf el document de cessió de drets d'imatge firmat
 
1 / 1

  • _

1 / 1