Estructura i Organització
 
 
   
 

L’estructura de la RVB es basa en la creació de nodes específics compostos per agrupacions de col•leccions de biobancs que posseïsquen determinades característiques per la tipologia de les mostres o per qualsevol altre atribut. Dins d’un node es podran crear subnodes formats per agrupacions de col•leccions de biobancs encara més específiques per la tipologia de les mostres o per qualsevol altra condició.

Un biobanc podrà pertànyer a distints nodes i, dins d’un mateix node, a distints subnodes en funció dels tipus de mostra que arribe a emmagatzemar.

En l’àmbit de la RVB (ja siga a nivell de node, subnode o biobanc) podran dur-se a terme projectes, definits com accions especials d’obtenció i emmagatzematge de mostres i informació associada a aquestes que presenten unes característiques concretes dirigides a la realització d’estudis específics.

   
 

Organització

La RVB, a través del seu reglament intern, ha establit la creació, composició i funcions dels òrgans següents:

   
 

Comissió Tècnica Institucional

Òrgan col•legiat de govern de la RVB a què corresponen, de manera general, les facultats de direcció, control i supervisió d’esta.
 

   
 

Òrgans de deliberació i assessorament


-Comissió Plenària: òrgan de decisió la RVB respecte de les activitats de funcionament intern d’aquesta. Està composta pels directors científics de tots els biobancs adscrits a la xarxa i presidida pel coordinador de la RVB.

-Comité Científic: òrgan d’assessorament de la RVB que vetla per la qualitat científica i tècnica dels seus servicis.

-Comité Ètic: la RVB s’adscriu al Comité d’Ètica d’Investigació Clínica de la Direcció General en Salut Pública per a garantir que les activitats exercides per la RVB i consistent en l’obtenció, conservació, utilització, cessió i destrucció de mostres biològiques, es duen a terme amb ple respecte a la dignitat i identitat humana i als drets inherents a la persona.

   
 

Comissió Tècnica del Node

Cada node creat en l’estructura de la RVB comptarà en la seua organització amb una Comissió Tècnica, que actuarà com a òrgan assessor de l’activitat dels subnodes i biobancs que en formen part.

Cada node creat en l’estructura de la RVB comptarà en la seua organització amb un coordinador de node responsable de la coordinació dels diferents subnodes i biobancs que el conformen, d’acord amb les directrius emanades en la Comissió Tècnica de Node.

   
 

Unitat Administrativa de Coordinació

-El coordinador de la RVB
és el titular de la unitat administrativa  de la Fundació  FISABIO, que estarà encarregada de la coordinació de la Xarxa.

-Responsable del fitxer: la RVB compta amb un responsable de fitxer de dades que atendrà les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició formulades pels subjectes font les mostres dels quals formen part de la RVB, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

El  titular del fitxer de dades personals de la RVB adoptarà les mesures de gestió i organització que resulten necessàries per a assegurar la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les conduents a fer efectives les garanties, obligacions i drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.