Legislació
 
 
  La Xarxa Valenciana de Biobancs es crea pel Decret 143/2008, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els biobancs a la Comunitat Valenciana.
 
Aquesta norma circumscriu el seu àmbit d’aplicació als biobancs situats a la Comunitat Valenciana i escomet la seua regulació des d’una triple perspectiva: en primer lloc, establint el conjunt de requisits organitzatius i operatius que hauran de complir els biobancs a la Comunitat Valenciana per a poder ser autoritzats i funcionar com a tals; en segon lloc, regulant el procediment administratiu d'aquesta autorització; i en tercer lloc, creant un Registre Valencià de Biobancs i una Xarxa Valenciana de Biobancs com a ferramentes de control i suport respectiu al seu funcionament.

Aquest decret va ser posteriorment derogat per la disposició derogatòria única del Decret 157/2014, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen les autoritzacions sanitàries i s’actualitzen, creen i organitzen els registres d’ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat; no obstant això, l’apartat 3 de l’article 5 del text normatiu va mantindre la vigència de la Xarxa Valenciana de Biobancs.
 
   
 
Ordenament jurídic a Espanya
 
La Llei 14/2007, de 3 de juliol, sobre Investigació Biomèdica defineix, per primera vegada en l’ordenament jurídic espanyol, l’estatut jurídic d’una institució fonamental en l’exercici de l’acció investigadora en el camp de la biomedicina: els biobancs. La llei estableix el seu estatut bàsic, regula les seues característiques fonamentals i les seues notes diferencials d’altres col•leccions de mostres biològiques i imbrica tant la seua organització com el seu funcionament amb el respecte dels drets i llibertats fonamentals del ciutadà en la seua condició de subjecte font de les mostres albergats en aquests.
 
Reial Decret 1716/2011
, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins d’investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per a investigació biomèdica.

          
   
 

Ordenament jurídic internacional

Des de diversos organismes internacionals es treballa, durant els últims anys, en la redacció de documents de distinta naturalesa sobre la utilització de mostres humanes amb fins d’investigació biomèdica, que són una guia valuosa per a la interpretació del marc normatiu existent. Cal destacar els següents:

 
  • Declaració Internacional sobre les Dades Genètiques Humanes de la UNESCO, de 16 d’octubre de 2003.
  • Recomanació (2006) 4 del Consell d’Europa, sobre investigació amb material biològic humà, de 15 de març de 2006 (en anglés), que serà la base per a un futur protocol al Conveni de Drets Humans Biomedicina.
  • Guia de bones pràctiques per a biobancs (2007) de l’OCDE (en anglés).
  • Manual de Bones Pràctiques per a Biobancs (2008) de la International Society for Biological and Environmental Repositories (en anglés).